Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Butarou
19:56
3472 adfb 420
Reposted fromkaiee kaiee viagingerowaa gingerowaa
Butarou
19:56
6715 2cbd 420
Reposted fromcaraseen caraseen viakundel kundel
19:49
6265 b3b3 420

neckkiss:

LOVE ME

Reposted fromdivi divi viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Butarou
19:43
0810 df91 420
Reposted fromNekoii Nekoii viarawruapart rawruapart
Butarou
15:22
5447 ffc0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viakotfica kotfica
Butarou
15:18merlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viakirstenow kirstenow
Butarou
18:19
Reposted fromoll oll viadivi divi
Butarou
17:33
5555 4076 420
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
Butarou
17:26
6715 2cbd 420
Reposted fromcaraseen caraseen viadivi divi
Butarou
17:22
5280 e0b5 420
Reposted fromsohryu sohryu viadivi divi
Butarou
13:23
4044 1dde 420
Butarou
11:55
3507 4635 420
Reposted fromskibszczok skibszczok viasucznik sucznik
Butarou
22:59
6904 64a8 420
Reposted fromrisky risky vialevune levune
Butarou
22:59
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viagabunia gabunia
Butarou
16:27
Reposted fromregcord regcord viapanpancerny panpancerny
Butarou
16:22


Reposted frompffft pffft viaTheYaiba TheYaiba
Butarou
20:50
9733 29a9 420
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viaMrCoffe MrCoffe
Butarou
20:49
7093 5431 420
Reposted frommetadon metadon viaAnneBonny AnneBonny
Butarou
20:47
3029 74ed 420
Reposted frommsto msto viaAnneBonny AnneBonny
Butarou
16:24
2915 129d 420
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie vialefu lefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl